Naše služby

Vybrať si nás znamená zvoliť si partnera, ktorý sa postará o vaše bezpečnostné a legislatívne záležitosti v takej miere, akoby išlo o naše vlastné. Štandart BPPO je viac než len poskytovateľ služieb, sme strážcovia vašej bezpečnosti a vaši spoločníci na ceste k úspechu. Tešíme sa na spoluprácu s vami – pretože vaša bezpečnosť a ochrana zdravia nie sú len našou prácou, sú našou vášňou.

Nechajte to na nás!

Kliknutím na službu prejdete na jej detailný popis

  Add a header to begin generating the table of contents

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  BOZP nie je len právnou povinnosťou, ale aj nevyhnutnosťou pre zdravý a efektívny chod vašej firmy.

  Naši odborníci na BOZP vám poskytnú komplexné služby vrátane analýzy rizík, tvorby bezpečnostných postupov a protokolov, ako aj školení pre zamestnancov.

  Zameriavame sa na prevenciu nehôd, zranení a pracovných chorôb, čím znižujeme neprítomnosť vašich zamestnancov a zvyšujeme ich motiváciu a produktivitu. Pomôžeme vám chrániť to najcennejšie, čo máte – vašich zamestnancov.

  Povinnosť zabezpečiť bezpečnostno-technické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ochrana pred požiarmi

  Naši špecialisti vám poskytnú kompletné služby vrátane posúdenia rizika požiaru, návrhu a inštalácie požiarnych alarmov, hasiacich systémov a núdzových plánov evakuácie. Ponúkame tiež pravidelné kontroly a údržbu zariadení, ako aj školenia pre zamestnancov, aby boli pripravení adekvátne reagovať v prípade požiaru.

  Spolupráca s nami znamená, že budete mať pokojnú myseľ vďaka tomu, že ste prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu pred nečakanými katastrofami. S nami je vaša ochrana pred požiarmi v najlepších rukách.

  Naša organizácia zabezpečuje Služby technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

  Environment

  Odpady a obaly

  Zabezpečenie evidenčných a registračných povinností podľa rozšírenej zodpovednosti výrobcu

  (obaly a odpady z obalov, elektrozariadenia a elektroodpad, batérie a akumulátory, vozidlá a staré vozidlá, pneumatiky a odpadové pneumatiky, neobalové výrobky a odpad z nich) podľa zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch)

  Povinnosti pôvodcu odpadov

  Ovzdušie / HFC

  Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia podľa zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší (zákon o ovzduší)

  Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností prevádzkovateľa zariadení s obsahom HFC plynov podľa zákona č.286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o fluórovaných skleníkových plynoch)

  Voda

  Zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností podľa zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predpisov (vodný zákon)

  Zabezpečenie výkonu funkcie vodohospodára

  Transferové oceňovanie

  Hľadáte spôsob, ako optimalizovať vaše medzinárodné finančné toky a zabezpečiť súlad s globálnymi daňovými predpismi? Ponúkame vám komplexné služby v oblasti transferového oceňovania, ktoré sú kľúčom k úspechu vašej firmy na medzinárodnej scéne. 

  Nechajte nás, aby sme sa postarali o vaše transferové oceňovanie, zatiaľ čo vy sa môžete sústrediť na to, čo robíte najlepšie – riadenie vašej firmy. Spolupracujte s nami a objavte, ako vám môže správne nastavené transferové oceňovanie pomôcť zvýšiť efektivitu a ziskovosť vašich medzinárodných operácií.

  STN EN ISO normy

  Naša služba vám poskytne odborné poradenstvo a podporu v procese zavádzania a certifikácie STN EN ISO noriem.

  Či už ide o systémy manažérstva kvality (ISO 9001), environmentálneho manažérstva (ISO 14001), systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO 27001), systém manažérstva BOZP (45001) alebo iné špecifické normy pre váš obor, my vám pomôžeme dosiahnuť súlad a maximalizovať vašu výkonnosť.

  S nami budete mať istotu, že vaše podnikanie je postavené na pevných základoch, ktoré splnia očakávania vašich zákazníkov a prísne požiadavky regulátorov. Investujte do kvality a bezpečnosti s našimi službami STN EN ISO noriem a urobte krok vpred pred vašu konkurenciu.

  AML

  Zabezpečte si integritu vašej firmy a ochráňte ju pred finančným rizikom s našimi službami v oblasti proti praniu špinavých peňazí. AML predstavuje kľúčovú súčasť riadenia rizík v každej finančnej inštitúcii a podniku, ktorý sa chce vyhnúť zneužitiu vo finančnom systéme.

  S nami budete mať istotu, že vaše procesy sú nielen transparentné, ale aj odolné voči potenciálnym hrozbám. Spolupracujte s nami a zabezpečte si pokojnú myseľ v oblasti compliance a finančnej bezpečnosti.

  VOP a RP

  Pre každého kto prevádzkuje E-shop je potrebné, aby mal správne vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok. Na základe tejto dokumentácie, ktorú musíte mať zverejnenú na svojej stránke prebieha celý proces nákupu tovaru a služieb a následne ich možná reklamácia, preto je povinné mať dané dokumenty v súlade so zákonom. Úlohou VOP a RP je ochraňovať práva spotrebiteľa a predajcu. Naša firma Vám rada s touto problematikou pomôže a potrebné VOP a RP vypracuje.

  Ochrana osobných údajov + GDPR

  Naša služba zabezpečuje, že dokumentácia k GDPR je nielen v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi, ale aj prispôsobená špecifickým procesom a operáciám vášho podniku. Poskytujeme komplexné riešenia vrátane vypracovania potrebných interných politík, postupov pri porušení ochrany osobných údajov, zabezpečujeme školenia poverených osôb, poradenstvo a zastupovanie pred dozornými orgánmi SR.

  Základná dokumentácia zamestnávateľa

  Uľahčujeme zamestnávateľom prácu tým, že im poskytujeme aktualizované a legislatívne súlade súpravy dokumentov, ktoré sú pripravené na okamžité použitie. Tento prístup umožňuje podnikom sústrediť sa na ich hlavnú činnosť, zatiaľ čo my sa staráme o byrokratickú záťaž spojenú s personálnymi procesmi.

  Ak hľadáte spôsob, ako uľahčiť prácu, zvýšiť efektívnosť a získať lepší prehľad o vašich podnikových procesoch, náš FISPP je presne to, čo potrebujete. FISPP je inovatívna softwarová aplikácia, ktorá je navrhnutá tak, aby vám pomohla optimalizovať vaše pracovné postupy a zefektívniť riadenie vašej firmy.

  Kybernetická bezpečnosť

  Ošetrenie kybernetickej bezpečnosti znamená aktívne chrániť podnikové aktíva, zabezpečiť kontinuitu obchodných procesov a ochranu pred finančnými a operatívnymi stratami. Zabezpečené systémy a dáta vytvárajú dôveru medzi zákazníkmi a obchodnými partnermi, čo je kľúčové pre dlhodobý úspech a rast podniku.

  Informačná bezpečnosť

  Informačná bezpečnosť je kľúčovou službou pre každú organizáciu, ktorá chce chrániť svoje dáta, intelektuálny majetok a udržať dôveru svojich klientov. Naša služba informačnej bezpečnosti poskytuje komplexnú ochranu proti vnútorným aj vonkajším hrozbám, zabezpečuje súlad s právnymi a regulačnými požiadavkami a znižuje riziko úniku informácií.

  Pracovná zdravotná služba​

  Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pomáha predchádzať pracovným úrazom a chorobám, znižuje počet pracovných výpadkov a pomáha udržiavať nízku mieru absencie. Zároveň signalizuje zamestnancom, že ich zdravie a pohoda sú pre spoločnosť dôležité, čo zvyšuje ich lojalitu a spokojnosť.

  Z hľadiska právnych predpisov je pracovná zdravotná služba často povinnou súčasťou podnikania, a jej zanedbanie môže viesť k sankciám a právnym problémom. V neposlednom rade, investícia do zdravia zamestnancov je investíciou do dlhodobej udržateľnosti a prosperity firmy.